home

   

Елисавета Георгиева Марекова

 

Главен асистент по обща физика,

Катедра Експериментална физика,

Пловдивски Университет „П. Хилендарски”

   

Адрес:

4000 Пловдив, България

Ул. “Цар Асен ” 35 ет.2

тел.: +359 (0)3639 598

 

Tel: (359) 32 261367                

Email: eligeo@uni-plovdiv.bg

eligeo@yahoo.com

                  


 Автобиография                                                                                               Публикации

 Научни интереси                                                                                            Изследователски проекти

 Участие в научни конференции                                        

 Образователна дейност                                                                      

 

ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЯ

 

 

Дата на раждане:

08 март 1962

Място на раждане:

гр. Пазарджик, България

ТРУДОВ СТАЖ:

 

 

2003

Главен асистент по обща физика, Катедра Експериментална физика, Пловдивски Университет „П. Хилендарски”

 

1995

 

Старши асистент по обща физика, Катедра „Експериментална физика, Пловдивски Университет „П. Хилендарски”

1988

 

Асистент по обща физика, Катедра „Експериментална физика, Пловдивски Университет „П. Хилендарски”

1985

Полеви геофизик, КЕТ ”Родопи”, Асеновград

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ:

 

 

 

 

12.1989-1995

 

Задочен докторант в секция сеизмология, Геофизичен Институт, БАН

Тема на дисертацията:дискретност на сеизмологични полета и процеси”; Ръководител: ст.н.с. II ст. Д-р Бойко Рангелов

 

07.1985

 

Физик, Магистър, Специализация „Геофизика”

Физически факултет, Софийски Университет „Кл. Охридски”

1980-1985

 

Студент в Софийски Университет „Кл. Охридски”; Специалност: Физика

1976-1980

Средно образование МГ „К. Величков”, Пазарджик

 

КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ

 

WINDOWS, MS-Office, Zmap, Table Curve, Origin.

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ:

Английскисредно ниво

 руски много добро ниво

 

 

 

top      

СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ:

 

 

 1. Ranguelov B., E.Rakova, Statistical investigation of the seismic process along the San Andreas fault, Bulg.Geophys.J.,vol. XVIII, No.1, 1992, pp.37-43

 2. Ракова Е., Б.Рангелов, Статистическо изследване за последователни силни земетресения в част от Източното Средиземноморие и Калифорния, Бълг. Геофизично списание, т. XVIII, No. 3, 1992, стр. 3-11

 3. Ranguelov B., E.Rakova, Aftershock sequences-approximations, applications, Proceeding of the Second International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, May 15-17, 1995, Tehran, Iran, pp.294-301

 4. Ракова Е., Оценка на апроксимиращите функции при разграничаване на земетресения и афтершокови редици от различни сеизмогенни зони и статистически критерии за това, БГС, т. XXII, No.4, 1996, стр.26-39

 5. Марекова Е., Методика за разграничаване на последователности от земетресения и афтершокови редици, сборник доклади Научна сесия 50 год. СУБ, 1998, стр. 98-100

 6. Gospodinov Dr., E. Marekova, Comparative analysis of aftershock fractal properties, Europe Research Conference on “Natural and Anthropogenically Induced Hazards”, 24-29 June, 2000, Italy, постер

 7. Господинов Др., Е. Марекова, Сравнително изследване на фрактални свойства на някои афтершокови серии, Юбилейна научна сесия “40 години обучение по физика”, ПУ, Физически факултет, 29-30 Октомври, 2001, публ. в Научни трудове на ПУ, том 34, кн. 4, стр.165-171,  2001-Физика

 8. Gospodinov Dr., E. Marekova, Relations between spatial and temporal fractal coefficients for some aftershock sequences, Proceeding: 3rd Balkan Geophysical Congress and Exhibition, 24-28 June, 2002, Sofia, Bulgaria, публ. сборник резюмета на конгреса, S8-10

 9. Marekova E., Dr. Gospodinov, Some features of seismological process in Upper-Thracian valley, Научни трудове на СУБ, Пловдив, Серия Б. Естествени и хуманитарни науки, том III, стр. 203-208, 2003

 10. Марекова Е., Тази динамична планета, XXXI Национална конференция по физика, 15-18 май 2003, Силистра, Сборник с доклади, стр. 327-330

 11. MAREKOVA E.G., STATISTICAL INVESTIGATION OF THE SEISMIC PROCES ON SAME REGIONS IN THE WORLD, BPU-5: Fifth General Conference of the Balkan Physical Union, August 25-29, 2003, Vrnja è ka Banja, Serbia and Montenegro, SP11 – 003, pp.1381-1384,       http://www.phy.bg.ac.yu/jdf/bpu5/proceedings/

 12. MAREKOVA E.G., D.K. GOSPODINOV, FRACTAL PROPERTIES OF SIMULATED SEQUENCES IN 1D SPACE. APPLICATION TO EARTHQUAKE SEQUENCE ANALYSIS, BPU-5: Fifth General Conference of the Balkan Physical Union, August  25-29, 2003, Vrnja è ka Banja, Serbia and Montenegro, SP11–004, pp. 1385-1388,  http://www.phy.bg.ac.yu/jdf/bpu5/proceedings/

 13. Gospodinov D., Marekova E., Model studies of the energy distribution of seismic sequences in the Upper-Thracian depression, Юбилейна научна сесия “30 години  физчески факултет”, ПУ, Физически факултет, 29 Октомври, 2004, публ. в Научни трудове на ПУ, том 35, кн. 4, стр. 59-66,  2004-Физика 

 14. D.K. Gospodinov, E.G. Marekova and A.T. Marinov, 2007, RETAS  Stochastic Model to Study Aftershock Rate Decay of the Denali Fault M7.9 Earthquake, November 3, 2002, BPU-6: Sixth General Conference of the Balkan Physical Union, August 21-26, 2006, Istanbul, Turkey, AIP Conference Proceedings, Vol. 899, p. 723

 15. Marekova E.G., 2007, Investigation of earthquakes model and real space distribution, BPU-6: Sixth General Conference of the Balkan Physical Union, August 21-26, 2006, Istanbul, Turkey, AIP Conference Proceedings, Vol. 899, p.726 

 16. Е. Марекова, Б. Рангелов, Д. Господинов, Статистическо изследване на последователности от земетресения от различни региони по света, Годишна научна конференция на БГД “ГЕОНАУКИ 2007”, 13 – 14 декември, 2007 г., София, Сборник разширени резюмета, стр.129-130

 17. Е. Марекова, а. Маринов, М. Вутова, ВРЕМЕВИ ВАРИАЦИИ НА ФРАКТАЛНИТЕ СВОЙСТВА НА СЕИЗМИЧНОСТА В РЕГИОНА НА PARKFIELD, CALIFORNIA, Научни трудове на СУБ, Пловдив, Серия Б. Естествени и хуманитарни науки, том X, стр. 202-205, 2008 

 18. Е. Марекова, Б. Рангелов, ЕДНАКВИ ЛИ СА ЗЕМЕТРЕСЕНИЯТА ПО СВЕТА?, списание „ Минно дело и геология”, 2009, бр. 2-3, стр. 35-39

 19. Е. Марекова, A.Маринов, М.Вутова, корелация между b-стойността и фракталната размерност за афтершокови серии, Научни трудове на СУБ, Пловдив, Серия В. Техника и технологии, том VII, стр. 193-196, 200

 20. E. Marekova, 2010, Spatial and Temporal Properties for Same Series of Relatively Strong Earthquakes, BPU-7: Seventh General Conference of the Balkan Physical Union, Septrmber 9-19, 2009, Alexandropulis, Greece, AIP Conference Proceedings, Vol. 1203, pp. 725-730

 21. D. Gospodinov ,  E. Marekova ,  A. Marinov, 2010, Verifying the Dependence of Fractal Coefficients on Different Spatial Distributions BPU-7: Seventh General Conference of the Balkan Physical Union, Septrmber 9-19, 2009, Alexandropulis,Greece, AIP Conference Proceedings, Vol. 1203, pp. 731-736 

 22. Марекова Е., 2010, Статистическо моделиране на пространствено-времевото разпределение на земетресения от някои сеизмични региони, Бълг. Геофизично Списание, том 36, стр. 74-88

 23. Marekova E., 2010, Investigation of series of consecutive pairs of large earthquakes in different seismic regions, Comptes rendus de l’ Academie bulgare des Science, Tome 63, No. 7, pp. 1049-1056

 24. E. Marekova, 2010, Pair analysis of subsequent large earthquakes in various seismic regions, STUDIA GEOPHYSICA ET GEODAETICA , in press

top          

 


         

научни

ИНТЕРЕСИ:

 

 • Изследване на свойствата на редици от зависими и независими земетресения

 • Аналитични описания на на пространствени и времеви разпределения на последователности от земетресения

 • Изследване на свойствата на афтершокови серии

 • Изследвани фрактални свойства на сеизмичността

top УЧАСТИЯ в КОНФЕРЕНЦИИ:

 1. Ranguelov B., E.Rakova, 1995, Aftershock sequences-approximations, applications, Proceeding of the Second International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, May 15-17, 1995, Tehran, Iran, pp.294-301
  Марекова Е., 1998, Методика за разграничаване на последователности от земетресения и афтершокови редици, Постерен доклад на Юбилейна научна сесия 50 год. СУБ, 20 ноември 1998, Пловдив

 2. Gospodinov Dr., E. Marekova, 2000, Comparative analysis of aftershock fractal properties, Europe Research Conference on “Natural and Anthropogenically Induced Hazards”, 24-29 June, 2000, Italy, постер
  Господинов Др., Е. Марекова, 2001, Сравнително изследване на фрактални свойства на някои афтершокови серии, Юбилейна научна сесия “40 години обучение по физика”, ПУ, Физически факултет, 29-30 Октомври, 2001, публ. в Научни трудове на ПУ, том 34, кн. 4, стр.165-171,  2001-Физика

 3. Gospodinov Dr., E. Marekova, 2002, Relations between spatial and temporal fractal coefficients for some aftershock sequences, Proceeding: 3rd Balkan Geophysical Congress and Exhibition, 24-28 June, 2002, Sofia, Bulgaria, публ. сборник резюмета на конгреса, S8-10,

 4. Marekova E., Dr. Gospodinov, 2002, Some features of seismological process in Upper-Thracian valley, Научна сесия на СУБ, 8 Ноември, 2002, Пловдив, Научни Трудове на Съюза на учените-Пловдив, Серия Б. Естествени и хуманитарни науки, том III, 2003, стр. 203-208

 5. Марекова Е., 2003, Тази динамична планета, XXXI Национална конференция по физика, 15-18 май,  2003, Силистра, сборник доклади, стр.327-330

 6. Е. Марекова, Т. Йовчева, А. Йолчева, Ю. Спаски, 2004, СЪВРЕМЕННАТА КОМПЮТЪРНА ЗАЛА В ПОМОЩ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА – РАЗДЕЛ “ДИНАМИКА”, XXXII Национална конференция по физика, 13-16 май 2004, Благоевград, публ. в сборник доклади

 7. Gospodinov D., Marekova E., 2004, Model studies of the energy distribution of seismic sequences in the Upper-Thracian depression, Юбилейна научна сесия “30 години  физчески факултет”, ПУ, Физически факултет, 29 Октомври, 2004, публ. в Научни трудове на ПУ, том , кн.  , стр. ,  2005-Физика

 8. Т.Йовчева, Е. Марекова, А. Йолчева, Ю. Спаски, 2005, СЪВРЕМЕННАТА КОМПЮТЪРНА ЗАЛА В ПОМОЩ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА – РАЗДЕЛ “КИНЕМАТИКА”, XXXIII Национална конференция по физика,  7-  април 2005, Варна, публ. в сборник доклади

 9. Marekova E.G., 2007, Investigation of earthquakes model and real space distribution, BPU-6: Sixth General Conference of the Balkan Physical Union, August 21-26, 2006, Istanbul, Turkey, AIP Conference Proceedings, Vol. 899, p.726, постер

 10. Е. Марекова, Б. Рангелов, Д. Господинов, Статистическо изследване на последователности от земетресения от различни региони по света, Годишна научна конференция на БГД “ГЕОНАУКИ 2007”, 13 – 14 декември, 2007 г., София, Сборник разширени резюмета, стр.129-130, постер

top


Научни проекти

 

1999-2000

Университетски договор ПУ–01–Ф, Изследване разпределението на последователности от земетресения във времето и пространството, р-л на проекта
 
2003-2004

Университетски договор  03–Ф–16, Пространствено и времево разпределение на земетресения , р-л на проект
 
 

2001-2002

Университетски договор  01–Ф–10, Изследване процеса на затихване на сеизмичната активност след двете силни земетресения в Горно-тракийската низина през 1928 г., р-л на проекта
 
2007-2008

Университетски договор 07-Ф-18, Пространствени и времеви свойства на сеизмични събития. Връзки с фракталните прояви на сеизмичността,  р-л на проект
 
 

2009-2010

Университетски договор РС09-ФФ-011, Изследване на елементи на сеизмичния хазарт с помощта на статистическо моделиране и анализ на случаен шум
 
 

Образователна дейност:

 

 

Лабораторни упражнения:

Обща физика

 

Семинарни упражнения:

Механика, Молекулна физика

Обработка на експериментални данни и планиране на експеримента

Въведение в сеизмологията


  top